10/01 

Pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą (toliau – VNS) pradėjo valdybos narė Diana Komskienė ir informavo, kad 2018 m. rugsėjo 10 d. kviestame neeiliniame visuotiniame Kauno arkivyskupijos kredito unijos (toliau – ARKU) narių susirinkime nesusidarė kvorumas, nes dalyvavo  9 tikrieji ARKU nariai ir iš anksto pagal biuletenių išdavimo sąrašą balsavo 2 balsavimo teisę turintys nariai. 2018 m. rugsėjo 10 d. duomenimis ARKU pajininkų registre buvo 544 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. VNS turi teisę priimti nutarimus jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 visų kredito unijos narių (t. y. 272), neįskaitant asocijuotų.

Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str., pakartotinis unijos narių susirinkimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo neįvykusio susirinkimo dienos. Valdybos nuspręsta pakartotinį neeilinį VNS sušaukti 2018 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus g. 1/ Valančiaus g. 4 Kaune, 11:00 val.

2018 m. rugsėjo 18 d. duomenimis ARKU pajininkų registre yra 548 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijos įstatų 5.14 str. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų, o tai sudarytų 28 unijos tikruosius narius. Įskaičiuojami išankstinio balsavimo raštu biuleteniai.

2018 m. rugsėjo 18 d. pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime dalyvių sąraše pasirašytinai užregistruotas 21 tikrasis narys, sąrašas patvirtintas susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus. Iki VNS susirinkimo pradžios gauta 11 išankstinio balsavimo biuletenių ir įskaičiuojami 2 išankstinio balsavimo biuleteniai raštu, gauti iki 2018 09 10 neeilinio VNS, kas sudaro 34 narių balsus ir atitinka kvorumo sąlygą.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas;

1.1. NUTARTA: balsų dauguma Valdybos nariais išrinkti: Dianą Komskienę, Jurgitą Juodeikienę, Artūrą Simanavičių, Simoną Diedonytę – Fergelę, Ovidijų Milašių, Ulą Kuprienę.

1.2. NUTARTA: balsų dauguma Valdybos pirmininku išrinkti: Dianą Komskienę.

2. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas;

2.1. NUTARTA: balsų dauguma Paskolų komiteto nariais išrinkti: Julija Stankutę, Tomą Degutį, Giedrę Janušauskę.

2.2. NUTARTA: balsų dauguma Paskolų komiteto pirmininku išrinkti: Julija Stankutę.

3. Kredito unijos buveinės adreso keitimas;

NUTARTA: vienbalsiai pritarti buveinės adreso keitimui: Jonavos g. 30, Kaunas

4. Kredito unijos pavadinimo keitimas;

NUTARTA: vienbalsiai, kredito unijos pavadinimą keisti į „Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija“.

5. Kredito unijos naujų įstatų redakcijos tvirtinimas.

NUTARTA: vienbalsiai tvirtinti kredito unijos naujų įstatų redakciją taip: Kooperatinės bendrovės ARKU kredito unijos ĮSTATAI.